wersja: normalna | kontrastowa rozmiar czcionki: A A A

O projekcie

Zapraszamy do  udziału w projekcie "NEET. Podkarpacki ekspres do zatrudnienia osób poniżej 30 roku życia" realizowanym w partnerstwie z Agencją Rozwoju Regionalnego w Starachowicach.Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznegow ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

O projekcie

Zapraszamy do  udziału w projekcie "NEET. Podkarpacki ekspres do zatrudnienia osób poniżej 30 roku życia" realizowanym w partnerstwie z Agencją Rozwoju Regionalnego w Starachowicach. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Numer i nazwa Priorytetu:

I. Osoby młode na rynku pracy

Numer i nazwa Działania:

1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy

Instytucja Pośrednicząca:

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

Wartość projektu: 779 051,89 zł

Wysokość wkładu Unii Europejskiej w projekt: 656 584,93 zł.  Okres realizacji projektu: 01.02.2018 – 30.04.2019

Główny cel projektu: Zwiększenie szans na zatrudnienie osób młodych, w tym osób z niepełno sprawnościami, zamieszkujących według Kodeksu Cywilnego wyłącznie na obszarze województwa podkarpackiego, w wieku 15 – 29 lat bez pracy, które nie uczestniczyły w kształceniu i szkoleniu przez minimum 4 tygodnie przed przystąpieniem do projektu – tzw. Młodzież NEET, osób biernych zawodowo niezarejestrowanych w urzędach pracy, z wyłączeniem grupy określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1, poprzez objęcie ich kompleksowym i zindywidualizowanym programem aktywizacji.

Grupa docelowa: Grupę docelową stanowią osoby młode w tym z niepełnosprawnościami w wieku 15 - 29 lat

 • Zamieszkujące na obszarze województwa podkarpackiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego
 • Nieuczestniczące w szkoleniu i kształceniu tzw. Młodzież NEET
 • Osoby niepełnosprawne
 • Osoby bierne zawodowe niezarejestrowane w urzędach pracy
 • Nie stanowią grupy docelowej poddziałania POWER 1.3.1.

Główne zadania projektu:

Diagnoza uwzględniająca wiek, płeć, indywidualne potrzeby, predyspozycje, sytuacje życiową oraz możliwości lokalnego rynku pracy i następnie przygotowanie indywidualnych planów działania

 1. Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym zakończone opracowaniem, lub aktualizacją Indywidualnego Planu Działania związanego z dalszym rozwojem zawodowym Uczestników Projektu;
 2. Indywidualny Mentoring prowadzony przez doradców zawodowych podczas całej ścieżki rozwoju zawodowego Uczestników w projekcie;
 3. Szkolenia zawodowe zakończone egzaminem zewnętrznym (tylko dla uczestników, którzy wymagają uzupełnienia/zmiany/nabycia kwalifikacji zawodowych) związane z branżami zgodnymi z zapotrzebowaniem pracodawców w województwie podkarpackim;
 4. Udział w 4 miesięcznych płatnych stażach zawodowych;
 5. Zapewnienie wsparcia pośrednika pracy.

Wsparcie towarzyszące dla uczestników obejmie również m.in.:

 • Wypłatę stypendium szkoleniowego oraz stażowego podczas odbywania szkoleń zawodowych oraz staży przez uczestników, jak również ubezpieczenie NNW;
 • Opłacenie składek ZUS, jeśli uczestnik/czka nie posiada ubezpieczenia z innego tytułu w trakcie szkoleń i staży;
 • Zwroty kosztów dojazdu dla uczestników, którzy posiadają miejsce zamieszkania poza miejscowością, gdzie udzielana jest dana forma wsparcia;
 • Pokrycie kosztów badań lekarskich oraz kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną podczas udziału w projekcie (jeśli dotyczy);
 • Wyżywienie oraz przerwy kawowe podczas udziału uczestników w grupowym poradnictwie zawodowym oraz podczas udziału w szkoleniach zawodowych;
 • Materiały biurowe i szkoleniowe dla uczestników.

Rekrutacja do projektu:

Wstępnie rekrutacja do projektu planowana jest:

I EDYCJA – 01.03 – 31.03.2018 r.

II EDYCJA – 01.07 – 31.07.2018 r.

Planowane efekty projektu: osiągnięcie efektywności zatrudnieniowa min. 17% uczestników z niepełnosprawnościami i/lub min.48% osób o niskich kwalifikacjach i/lub min.35% osób długotrwale bezrobotnych i/lub min.43% os. nie należących do żadnej z ww. grup, po opuszczeniu programu.